PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1. „A” típusú pályázat feltételei felsőoktatási hallgatók számára:

 • a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók (Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzatának Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata szerint),
 • teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 • Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018. őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
 • Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

2. „B” típusú pályázat feltételei felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára:

 • a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • hátrányos szociális helyzetű fiatalok (Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzatának Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön díjpályázat Szabályzata szerint),
 • a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
 • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,  akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi feltételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat benyújtása

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.

SZABÁLYZAT LETÖLTÉSE