Bursa_Hungarica_Szabalyzat_2017

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1. „A” típusú pályázat feltételei felsőoktatási hallgatók számára:

 • a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók (Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzatának Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata szerint),
 • teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 • Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018. őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
 • Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

2. „B” típusú pályázat feltételei felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára:

 • a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • hátrányos szociális helyzetű fiatalok (Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzatának Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön díjpályázat Szabályzata szerint),
 • a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
 • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,  akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi feltételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat benyújtása

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.

SZABÁLYZAT LETÖLTÉSE

Bursa_Hungarica_Szabalyzat_2017

Karbantartási munkák

Tájékoztatásul közöljük, hogy

Fehérvárcsurgó Deák F. u., Arany János utca területén
2017. szeptember 18. – szeptember 20-ig
7:00 és 14:00 óra között
az ivóvízhálózat karbantartási munkák miatt vízhiány, nyomásingadozás várható.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvízhálózatok karbantartása, mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk. További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Bursa_Hungarica_Szabalyzat_2017

A jövő héten megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése

A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai szeptember 4. napján megkezdik a parlagfüves területek helikopteres felderítését is, a gépjárműves területbejárások mellett. A légi felderítés során a megye teljes területét ellenőrzik a szakemberek. A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az állapotot fenn kell tartaniuk a tenyészidőszak végéig. Az elmúlt évi felderítések során a megye parlagfű fertőzöttsége a korábbiaknál kedvezőbb képet mutatott. A szakemberek bíznak a földhasználók hozzáállásában, és abban, hogy ez a tendencia az elmúlt időszakban lehullott csapadék ellenére is fennmarad.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvár, 2017. augusztus 31.

Bursa_Hungarica_Szabalyzat_2017

FELHÍVÁS!

FEHÉRVÁRCSURGÓ Községi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy FEHÉRVÁRCSURGÓ Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének véleményezési anyaga elkészült.

Az eljárásban LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk,
2017. augusztus hó 28. napján 15 órakor
Helye: Művelődési Ház Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 14.

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig Schmidtné Cser Viktória polgármester nevére címezve tehetik meg: Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22. e-mail: polgarmester@fehervarcsurgo.hu

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti,  FEHÉRVÁRCSURGÓ Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./